8 (eldre versjon) Normalfordeling og statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 8 ♦ gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem

♦ bruke sentralgrensesetningen til å beregne sannsynligheter for summer av uavhengige stokastiske variabler og binomiske fordelinger

♦ gjennomføre enkel hypotesetesting ved hjelp av p-verdier og tolke resultatet