8 Normalfordeling og statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 8

  • gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem
  • bruke sentralgrensesetningen til å beregne sannsynligheter for summer av uavhengige stokastiske variabler og binomiske fordelinger
  • gjennomføre enkel hypotesetesting ved hjelp av p-verdier og tolke resultatet

Eksamen

Eksamensoppgaver finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.